Безпечна праця - обов'язкова умова виробництва

Фонд соціального страхування
21.05.2018

Питання охорони праці є дуже важливим і має неабияке значення для суспільства, особливо сьогодні, коли більшість підприємств намагаються оптимізувати виробничі витрати і не приділяють належної уваги створенню безпечних і нешкідливих умов праці.

Дотримання конституційних прав громадян на безпечні та здорові умови праці є головними принципами державної політики у сфері охорони праці. Цим принципом керується весь цивілізований світ, його закладено в найважливіших конвенціях Міжнародної організації праці, членом якої є наша держава.

Важливим економічним та правовим механізмом реалізації конституційних прав громадян на безпечні і здорові умови праці є загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування гарантує нашим громадянам соціальний захист, охорону життя і здоров’я в процесі їх трудової діяльності. Діяльність Фонду — це реалізація гарантії соціального захисту всім громадянам України, що перебувають в офіційних трудових відносинах, у разі травмування в процесі трудової діяльності.

Травматизм на виробництві завдає не лише багато горя і страждань людям, їхнім рідним та близьким, а й впливає на економіку країни, бо ці особисті трагедії виливаються в чималі суспільні втрати, негативно позначаються на рівні життя працівників.

Основний промисловий потенціал міста Лисичанськ — вугільні підприємства. Із різних причин вугільна галузь є найбільш травмонебезпечною, характеризується важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у зв’язку з чим на підприємствах повинен бути особливий принциповий підхід до питань організації і дотримання системи керування охороною праці. Фінансування заходів безпеки та охорони праці, профілактичних заходів повинно здійснюватися роботодавцем, а регулювання питань охорони праці повинно проводитися шляхом оцінки виробничих ризиків.

Які фактори призводять до виробничого травматизму, професійних захворювань?

Аналітичний огляд страхових нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які сталися на вугільних підприємствах міста, пояснюється домінуючими причинами: незадовільна підготовка працівників і роботодавців з питань охорони праці; відсутність належного контролю за станом безпеки на робочих місцях та виконанням встановлених вимог; недостатня забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту; повільне впровадження засобів та приладів колективної безпеки на підприємствах; спрацьованість засобів виробництва. Мають місце і психофізіологічні фактори, які також грають важливу роль: неуважність, недооцінка й ігнорування небезпеки працівниками.

Іншими словами, виробничий травматизм та професійні захворювання є наслідками недоліків і упущень в роботі керівників підприємств та фахівців з охорони праці.

Яким же чином можна почати змінювати ситуацію на вугільних підприємствах? Можливо, більш відповідально і ретельно підійти до професійного відбору під час прийому на роботу, контролювати проведення медичних оглядів в процесі трудової діяльності відповідно до законодавства про охорону праці і правил безпеки у вугільних шахтах; забезпечити безпечну експлуатацію гірничих виробок і виробничого обладнання та здійснювати контроль за їх станом, а також надавати в повному обсязі засоби індивідуального і колективного захисту працівникам. Необхідно як слід приділяти увагу навчальному процесу з охорони праці та техніки безпеки в навчально-курсовому комбінаті — перебудувати цей процес. Навчання має проводитися за індивідуальними програмами, що встановлюють рівень знань попередньої підготовки працівника, тобто вжити належні заходи щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників, їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт.

Обов’язково слід приділити належну увагу функціонуванню системи управління охороною праці на підприємстві. Для налагодженого функціонування системи управління охороною праці на підприємстві необхідно, щоб нормативно-правова й організаційна документація, що стосується охорони праці, забезпечувала виконання певних вимог: 1) проводити оцінки, облік і контроль основних ризиків; 2) постійно оцінювати стан охорони праці в підрозділах; 3) визначати цілі і політику в сфері охорони праці, розробляти і реалізовувати способи їх досягнення; 4) оцінювати роботу керівників і фахівців підприємства і його підрозділів з поліпшення стану охорони праці на робочих місцях, стимулювати їх діяльність в цьому напрямі; 5) здійснювати контроль, передбачений чинним законодавством України.

Відповідно до законодавчої бази України Положення про систему управління охороною праці повинне враховувати вимоги Закону України «Про охорону праці» і стандарту OHSAS 18001: 1999 «Система менеджменту охорони здоров’я і безпеки роботи персоналу. Вимоги і вказівки». Воно встановлює порядок реалізації основних завдань із забезпечення охорони праці на підприємстві й обов’язку посадовців відносно їх реалізації. Вимоги цього Положення поширюються на всі структурні підрозділи підприємства. Воно є обов’язковим документом під час розробки посадових інструкцій, у тому числі функціональних зобов’язань з питань охорони праці. Знання і виконання цього Положення є посадовим обов’язком усіх керівників, фахівців і працівників підприємства. Управління охороною праці визначає завдання із забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до законодавства і чинних нормативних документів.

Слід зазначити, що одним із найважливіших шляхів поліпшення стану охорони праці є об’єднання зусиль у цьому напрямі всіх зацікавлених сторін: роботодавців, органу місцевого самоврядування, профспілок, працівників, громадських організацій. Лише спільно можна забезпечити збереження життя, здоров`я та працездатності наших громадян. Тому принцип «безпечна праця — обов’язкова умова виробництва» повинен залишатися для всіх, як і раніше, одним із першочергових, важливих і актуальних.

Завідувач сектору — страховий експерт з охорони праці Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області О.В. Лаврик