Організація роботи комісії (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Працівники Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності неодноразово піднімали та обговорювали питання створення та функціонування комісії (уповноваженого) із соціального страхування з представниками застрахованих осіб на семінарах та навчаннях. Однак, враховуючи численні запити голів та членів комісій із соціального страхування щодо організації роботи комісій та виконання їх функціональних обов’язків, а також виявлення під час перевірок недоліків в роботі комісії із соціального страхування у значної кількості страхувальників вважаємо за необхідне нагадати основні положення щодо створення (обрання) та роботи комісії (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Відповідно до ст. 50 Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року № 25 (далі — Положення).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) на кожному підприємстві, що використовує найману працю, незалежно від форм власності та господарювання.

Відповідно до п. 1.4 Положення комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Якщо на підприємстві обраний уповноважений із соціального страхування підприємства і у зв’язку із збільшенням чисельності (понад 15 осіб працюючих за наймом) виникає зобов’язання створити комісію із соціального страхування підприємства, такий уповноважений буде виконувати покладені на нього обов’язки до моменту створення такої комісії.

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства.

Але якщо на новоствореному підприємстві протягом місяця не призначено ні уповноваженого, ні комісію із соціального страхування, то керівник підприємства несе за це відповідальність і фактично бере на себе обов’язки уповноваженого із соціального страхування, оскільки питання трудових відносин належить до компетенції керівництва підприємства. Ключовим питанням в цьому випадку є своєчасність призначення матеріального забезпечення застрахованим особам та дотримання порядку використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Уповноважений із соціального страхування може виконувати свої обов’язки до моменту створення комісії в строки, передбачені п. 1.9 Положення.

На підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню і надання соціальних послуг здійснюється централізовано, створюється центральна комісія.

На тих підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам здійснюється в його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються в цих підрозділах підприємства.

Згідно з п. 1.3 Положення організація роботи комісії із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник). Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб здійснюється об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. У разі відмови профспілки від участі в представницькому органі ця профспілка не приймає рішення щодо призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам (п. 1.3 Положення).

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві. Ані кількості членів комісії, ані строку, на який вони обираються, ані персонального складу комісії Положенням не визначено. Тому адміністрація підприємства і представники застрахованих осіб мають прийняти спільне узгоджене рішення із цих питань, після чого делегувати своїх представників до складу комісії (однакову кількість від кожної представницької сторони залежно від загальної чисельності працівників підприємства). Члени комісії із соціального страхування підприємства виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформляється його наказом або розпорядженням, а представників застрахованих осіб — постановою виборного органу первинної профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб. Проте у разі відсутності на підприємстві профспілкової організації представляти інтереси застрахованих осіб мають право інші органи, які обрані працівниками даного підприємства, у порядку, визначеному ст. 245 КЗпП України.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцеві та представникові застрахованих осіб, а її роботу перевіряють органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника до складу комісії.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. За рішенням комісії з числа її членів можуть створюватися робочі групи для виконання певних завдань, що належать до окремих повноважень комісії.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів та за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним (п. 4.1 Положення).

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирають голову комісії та його заступника. Положенням не встановлено, від якої саме сторони має бути обрано голову комісії, а лише зазначено, що заступник голови комісії має представляти іншу сторону. Тобто якщо голову комісії обрано від адміністрації підприємства, то його заступником має бути представник застрахованих осіб. Як засвідчує практика, нерідко головою комісії обирають голову первинної профспілкової організації підприємства, а заступником — представника адміністрації підприємства. Голова комісії та його заступник несуть відповідальність за невиконання своїх повноважень перед комісією. Їх може бути позбавлено цих повноважень за особистим проханням, за ініціативою більшості від загальної кількості членів комісії, а також за поданням робочого органу відділення Фонду.

Рішення про призначення матеріального забезпечення або відмову в його призначенні застрахованим особам, а також про надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми (придбання новорічних подарунків) і путівок на санаторно-курортне лікування, до дитячих закладів оздоровлення оформляється протоколом засідання комісії за підписами членів комісії, а за відсутності комісії — рішенням уповноваженого із соціального страхування підприємства.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства може бути оскаржено застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку підприємства як страхувальника протягом п’яти днів з часу отримання повідомлення про таке рішення.

До основних обов’язків і повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства належать:

· розгляд підстави і правильності видачі і заповнення листків непрацездатності та інших документів, за якими надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам;

· прийняття рішень про призначення матеріального забезпечення (або відмову в його призначенні) та надання соціальних послуг, передбачених Законом № 2240;

· ухвалення рішення про припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (повністю або частково) у разі порушення застрахованою особою призначеного лікарем режиму (нез’явлення чи поява в нетверезому стані у призначений час на прийом до лікаря, виходу на роботу в період тимчасової непрацездатності, відмови від направлення на медико-соціальну експертну комісію, самовільного залишення закладу охорони здоров’я, від’їзду на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без дозволу лікаря тощо);

· здійснення контролю за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;

· здійснення контролю за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

· взяття участі у перевірках щодо цільового використання страхових коштів, які проводяться на підприємстві фахівцями Фонду;

· ініціювання перед робочим органом відділення Фонду питання щодо відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з невиробничим травматизмом у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;

· ведення обліку осіб, які часто і тривалий час хворіють, а також осіб, які отримали невиробничі травми, здійснення аналізу, інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності на підприємстві роботодавцеві та представникові застрахованих осіб;

· ведення обліку застрахованих осіб та їхніх дітей (у т. ч. студентів денної форми навчання), які потребують санаторно-курортного лікування й оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення;

· інформування застрахованих осіб про наявність путівок, ухвалення рішення про їх виділення та звітування перед застрахованими особами про їх використання з поіменним зазначенням осіб, яким вони виділялися;

· розгляд скарг застрахованих осіб на рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

З-поміж прав комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, визначених у пункті 2.1 Положення, слід виділити право за потреби звертатися до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, їх заповнення, а також право перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем. Використання такого права не зайве, оскільки в подальшому дасть змогу уникнути фінансових і штрафних санкцій з боку Фонду при проведенні перевірки цільового використання своїх коштів.

Активну участь у перевірках, яку здійснюють працівники Фонду, мають брати члени комісії із соціального страхування підприємства, яка безпосередньо на підприємстві є органом, що розпоряджається використанням коштів Фонду та забезпечує контроль за їх цільовим використанням.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс