Порядок заповнення листка непрацездатності в медичному закладі

Фонд соціального страхування
15.03.2014

Правильне заповнення листка непрацездатності (далі — ЛН) має важливе значення, оскільки підтверджує поважність причини відсутності працівника на роботі і дає підстави для отримання ним допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах.

Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ (далі — Закон), комісія (уповноважений) із соціального страхування розглядає підставу і правильність видачі ЛН.

Порядок заповнення ЛН визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція).

Бланк ЛН складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік ЛН.

Корінець — це відривна частина, яку заповнює лікуючий лікар. Корінець залишається в закладі охорони здоров’я.

Лицьовий бік бланка ЛН, який видається хворому, також заповнює лікуючий лікар. Спочатку зазначається інформація про первинність чи продовження ЛН (підкреслюється слово «первинний» або «продовження» і в разі продовження зазначається номер і серія попереднього ЛН). Ця інформація є дуже важливою для оплати ЛН, оскільки за одним страховим випадком може бути видано кілька ЛН на продовження попередніх, а перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві чи профзахворюванням, за рахунок коштів роботодавця оплачуються лише за першим ЛН.

Якщо працівникові видано кілька «первинних» ЛН, перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи. Наступний випадок захворювання вважається іншим страховим випадком.

Відповідно до пункту 3.1 Інструкції на лицьовому боці ЛН вказують також:

Діагнози первинний і заключний та шифр вказують виключно за письмовою згодою хворого. Якщо такої згоди нема, їх не вказують.

Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі.

Важливою є інформація про призначений лікарем режим (стаціонарний, амбулаторний, тощо), який зазначається у відповідній графі лицьового боку ЛН. У разі недотримання хворим призначеного режиму лікар повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом. Вид порушення викладається у графі «Примітка».

До порушень належать, зокрема, такі:

Запис про порушення режиму є підставою для застосування норми частини 2 статті 36 Закону, згідно з якою в разі порушення встановленого лікарем режиму застрахована особа втрачає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, установлений рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування.

Про перебування непрацездатної особи в стаціонарі свідчить запис у графі «Перебував у стаціонарі», де вказуються дати прибуття та виписки зі стаціонарного відділення.

У графі «Перевести тимчасово на іншу роботу» зазначаються дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу за медичним висновком, що засвідчується підписом голови ЛКК і круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза місцем постійного проживання (роботи), ЛН видається за підписом головного лікаря у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», який засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

ЛН містить кілька граф, у яких фіксується проходження хворим МСЕК та її висновок. У графі «Направлений до МСЕК» записується дата направлення документів хворого до МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК. У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначається дата огляду хворого. У рядку «Висновок МСЕК» робиться запис про стан здоров’я пацієнта, який голова МСЕК повинен засвідчити своїм підписом та печаткою МСЕК.

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності обов’язково вказується в ЛН і має збігатися з днем надходження (реєстрації) до МСЕК документів, потрібних для огляду хворого (п. 3.11 Інструкції). Цією датою ЛН закривається.

Якщо інвалідність не встановлено, але працівника визнано непрацездатним, то на підставі висновку МСЕК ЛН продовжується за рішенням ЛКК закладу охорони здоров’я. Якщо працівника визнано працездатним, у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

Графа «Звільнення від роботи» заповнюється внесенням послідовних записів про періоди непрацездатності:

Число і місяць, коли працівник має приступити до роботи, записують словами в графі «Стати до роботи». У цьому записі вказується прізвище лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

У разі продовження тимчасової непрацездатності лікар повинен підкреслити слова «Продовжує хворіти» і вказати номер нового ЛН.

Якщо листок непрацездатності видано у зв’язку з вагітністю та пологами:

у графі «Звільнення від роботи» ЛН, який видається у зв’язку з вагітністю та пологами, одним рядком записують сумарну тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і дату відкриття ЛН, а в графі «Стати до роботи» — дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Такий ЛН має бути засвідчений підписом лікаря та завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок — ще й підписом керівника закладу охорони здоров’я та печаткою лікувального закладу. Додаткові дні післяпологової відпустки в разі ускладнених пологів або багатоплідної вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН, який видається за місцем спостереження вагітної, і також як і основний ЛН, затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок ще й керівником цього медичного закладу (п. 9 Інструкції). Цей ЛН видається на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до І—ІV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Якщо хворого направлено зі стаціонару до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування:

якщо хворого направлено зі стаціонару до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, у графі ЛН «Стати до роботи» робиться запис: «Доліковування в санаторно-курортному закладі» і зазначається дата початку і закінчення путівки. У графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №» зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в цьому ж закладі охорони здоров’я. У графі «Причина непрацездатності» нового ЛН підкреслюється «захворювання загальне — 1», у графі «Режим» записується «Санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику («З якого числа») зазначається дата початку путівки. У правому верхньому куті ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Далі оформлення такого ЛН здійснюється в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. У графі «Перебував у стаціонарі» зазначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення. У графі «Звільнення від роботи» у другому стовпчику «До якого числа включно» зазначається дата виписки. У графі «Стати до роботи» словами пишуть число і місяць, коли працівникові потрібно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення. Їхні підписи засвідчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Якщо тимчасова непрацездатність триває, підкреслюється «Продовжує хворіти».

Якщо хворого направлено на протезування:

у разі направлення хворого на протезування в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства у графі «Причина непрацездатності» підкреслюється «Ортопедичне протезування — 9», у графі «Перебував у стаціонарі», крім дати, ставиться відмітка протезно-ортопедичного підприємства, а в графі «Звільнення від роботи» вказуються дати початку і закінчення протезування з урахуванням часу проїзду.

Слід зазначити, що на бланку ЛН допускається не більше двох виправлень. Виправлення підтверджуються записом: «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». Пункти 2 і 4 графи «Причина непрацездатності» виправленню не підлягають (п. 3.3 Інструкції).

У разі втрати ЛН лікуючим лікарем видається дублікат ЛН за умови надання особою довідки з місця роботи про те, що виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за цим ЛН не проводилася. У верхньому правому куті ЛН зазначається «дублікат», у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується весь період непрацездатності, що засвідчується підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови ЛКК. У медичній картці амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН (п. 12 Інструкції).

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс