Що робити, якщо до Вас прийшли з перевіркою

1. З’ясуйте, хто до Вас прийшов і з якої причини:

 • вимагайте посадових осіб органу державного нагляду (контролю) пред’явити службове посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених цією статтею.

2. Користуйтесь своїми правами та знайте свої обов’язки.

Права суб’єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю):

перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;

не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

 • він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;
 • посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону.
 • бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;
 • вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб’єкта господарювання;
 • одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);
 • надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);
 • оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб (стаття 10 Закону);

Обов’язки суб’єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю):

 • виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до Закону.

Загальна інформація:

1. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина третя статті 4 Закону).

2. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання (частина одинадцята статті 4 Закону).

3. Органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу (частина восьма статті 4 Закону).

4. У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов’язків суб’єкта господарюванняабо органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб’єкта господарювання (частина сьома статті 4 Закону).

5. За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, вимоги до якого визначенні частиною шостою статті 7 Закону.

6. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, при цьому, зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю) (абзаци десятий та одинадцятий частини шостої статті 7 Закону).

Окремі особливості планової перевірки:

1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому ( частина перша статті 5 Закону).

2. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу (частина четверта статті 5 Закону).

3. Повідомлення про проведення планової перевірки повинно містити:

 • дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю), або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку.

4. Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу (абзац сьомий частини четвертої статті 5 Закону).

5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати 15-ти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — 5-ти робочих днів, якщо інше не передбачено законом (частина п’ята статті 5 Закону).

6. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається (абзац другий частини п’ятої статті 5 Закону).

Окремі особливості позапланової перевірки:

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

 • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;
 • перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
 • звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
 • неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю) (частина перша стаття 6 Закону).

2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею,забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України (частина друга статті 6 Закону).

3. Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа (частина третя статті 6 Закону).

4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10-ти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — 2-х робочих днів, якщо інше не передбачено законом (частина четверта статті 6 Закону).

5. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається (абзац другий частини четвертої статті 6 Закону).

Вимоги до Посвідчення (направлення) на перевірку

1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки (частина перша статті 7 Закону).

2. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) і засвідчується печаткою (частина друга статті 7 Закону).

3. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
 • найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення заходу;
 • тип заходу (плановий або позаплановий);
 • вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
 • підстави для здійснення заходу;
 • предмет здійснення заходу;
 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення)(частина третя статті 7 Закону).

4. Важливо, що посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу (частина четверта статті 7 Закону).

5. Важливо, що перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення) (частина п’ята статті 7 Закону).

6. Важливо, що посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання (абзац другий частини п’ятої статті 7 Закону).

7. Важливо, що суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених статтею 7 Закону (абзац третій частини п’ятої статті 5 Закону).

Інформація з сайту Держпідприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/1684)